Tư vấn chuyên môn

Khuyến cáo về liệu pháp miễn dịch đặc hiệu điều trị các bệnh dị ứng trong đại dịch Covid-19

Cập nhật: 2/7/2021

Hội Hen, Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Việt Nam (VAAACI)

Khuyến cáo điều trị các bệnh dị ứng bằng liệu pháp sinh học trong đại dịch Covid-19

Cập nhật: 2/7/2021

Hội Hen, Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Việt Nam (VAAACI)

Khuyến cáo về quản lý và điều trị viêm mũi dị ứng trong đại dịch Covid-19

Cập nhật: 2/7/2021

Hội Hen, Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Việt Nam (VAAACI)

Khuyến cáo về quản lý và điều trị dị ứng thức ăn trong đại dịch Covid-19

Cập nhật: 2/7/2021

Hội Hen, Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Việt Nam (VAAACI)

Khuyến cáo về quản lý và điều trị dị ứng thuốc trong đại dịch Covid-19

Cập nhật: 2/7/2021

Hội Hen, Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Việt Nam (VAAACI)

Khuyến cáo về quản lý và điều trị hen phế quản trong đại dịch Covid-19

Cập nhật: 2/7/2021

Hội Hen, Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Việt Nam (VAAACI)

Hướng dẫn phát hiện, xử trí và ngăn ngừa phản vệ do vắc xin phòng Covid-19

Cập nhật: 13/5/2021

Hội Hen, Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Việt Nam (VAAACI)

Phone
Top